adwokat
Jarosław Samoraj
+48 504 266 510
kancelaria@samorajbiedulski.pl

Jaro­sław Samo­raj, adwo­kat, czło­nek Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Posiada bogate doświad­cze­nie pro­ce­sowe w spra­wach kar­nych pro­wa­dzo­nych przed sądami kra­jo­wymi i zagranicznymi.

Pro­wa­dził postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyjne oraz sądowo-administracyjne repre­zen­tu­jąc Klien­tów w spo­rach z orga­nami admi­ni­stra­cji publicz­nej. Jego doświad­cze­nie obej­muje także obsługę oraz doradz­two na rzecz pod­mio­tów gospo­dar­czych i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie pro­ble­ma­tyki odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej kadry zarzą­dza­ją­cej i kierowniczej.

Ukoń­czył apli­ka­cję sądową przy Sądzie Ape­la­cyj­nym w Warszawie.

adwokat
Bła­żej Biedulski
+48 601 458 047
kancelaria@samorajbiedulski.pl

Błażej Biedulski, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Obrońca i pełnomocnik w sprawach karnych i wykroczeniowych, w szczególności w sprawach dotyczących wypadków drogowych oraz przestępstw gospodarczych. Karnista z wieloletnim doświadczeniem.

Doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym oraz publicznym wykorzystuje świadcząc pomoc prawną klientom indywidualnym i korporacyjnym w zakresie prawa karnego, gospodarczego oraz administracyjnego.