Specjalizujemy się w sprawach karnych, karnych gospodarczych oraz wykroczeniowych, w zakresie, których świadczymy następujące usługi:

 • 01

  obrona osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach sprawy karnej

 • 02

  reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych związanych ze szkodą wynikającą z popełnionego przestępstwa

 • 03

  reprezentacja stron w czynności końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, w tym w szczególności formułowanie wniosków o ich uzupełnienie przed przekazaniem sprawy do sądu

 • 04

  sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych, w tym w zakresie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego, w szczególności tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju

 • 05

  sporządzanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej

 • 06

  udział w mediacji ze sprawcami przestępstw oraz sporządzanie wniosków pokrzywdzonych o umorzenie postępowania w przypadku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

 • 07

  udział w mediacji z pokrzywdzonymi w celu uzyskania ich zgody na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy

 • 08

  sporządzanie w imieniu pokrzywdzonych pism procesowych, w tym wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie lub nawiązkę

 • 09

  sporządzanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowania karnym — zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego

 • 10

  sporządzanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

 • 11

  sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego

 • 12

  sporządzanie próśb o ułaskawienie oraz próśb do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego

 • 13

  doradztwo prawne na każdym etapie postępowania